ราชกิจจา ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่า 1 เดือน

หน้าแรก เกร็ดความรู้ ราชกิจจา ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่า 1 เดือน

ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น ไป

ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบ ธุรกิจทํากับผู้เช่าต้องไม่ใช้ ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือ ความหมาย

ในลักษณะทํานอง เดียวกัน ดังต่อไปนี้

(๑) ข้อสัญญาที่ เป็นการยกเว้นหรือจํากัด ความรับผิดจากการผิด สัญญาหรือการกระทําละเมิด

ของผู้ประกอบธุรกิจ

(๒) ข้อสัญญาที่กํา หนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียก เก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่า หนึ่งเดือน

(๓) ข้อสัญญาที่กํา หนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมี สิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่า เช่าอาคาร อัตราค่า

สาธารณูปโภค อัตราค่า ใช้จ่ายในการให้บริการ และ อัตราค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อน สัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดลง

(๔) ข้อสัญญาที่กํา หนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียก เก็บเงินประกันเกินกว่าหนึ่ง เดือนของอัตรา

ค่าเช่าอาคารเมื่อคํา นวณเป็นรายเดือน

(๕) ข้อสัญญาที่กํา หนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมี สิทธิริบเงินประกันหรือค่า เช่าล่วงหน้า

(๖) ข้อสัญญาที่กํา หนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือ ตัวแทนเข้าตรวจสอบอาคาร โดยมิต้องแจ้งให้

ผู้เช่าทราบก่อนล่วงหน้า

(๗) ข้อสัญญาที่กํา หนดให้ผู้ประกอบธุรกิจกํา หนดอัตราค่าบริการกระแส ไฟฟ้าและน้ําประปา

เกินกว่าอัตราที่ผู้ให้ บริการกระแสไฟฟ้าและน้ํา ประปาเรียกเก็บจากผู้ ประกอบธุรกิจ

(๘) ข้อสัญญาที่กํา หนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิ ทธิกระทําการปิดกั้นไม่ให้ผู้ เช่าเข้าใช้ประโยชน์อาคาร

หรือมีสิทธิเข้าไปใน อาคารเพื่อยึดทรัพย์สิน หรือขนย้ายทรัพย์สินของผู้ เช่า ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ชําระ ค่าเช่า

หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อัน เกี่ยวกับการเช่าอาคาร

(๙) ข้อสัญญาที่กํา หนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมี สิทธิเรียกค่าต่อสัญญาเช่า อาคารจากผู้เช่ารายเดิม

(๑๐) ข้อสัญญาที่กํา หนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมี สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่า อาคารกับผู้เช่า โดยผู้เช่า

มิได้ผิดสัญญา หรือผิด เงื่อนไขอันเป็นสาระสําคัญ ข้อหนึ่งข้อใดในสัญญา

(๑๑) ข้อสัญญาที่กํา หนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดใน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก การใช้งานตามปกติ

ต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ของอาคาร

(๑๒) ข้อสัญญาที่กํา หนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดใน ความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน และอุปกรณ์

เครื่องใช้ต่าง ๆ ในเหตุ ใดอันมิใช่ความผิดของผู้เช่า และในเหตุสุดวิสัย

(๑๓) ข้อสัญญาที่กํา หนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดใน ความชํารุดบกพร่องต่อ อาคาร ทรัพย์สิน และ

อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือ เกิดการเสื่อมสภาพจากการ ใช้งานตามปกติ


เพิ่มเติม:

http ://www.ratchakitcha. soc.go.th/DATA/PDF/2 561/E/035/12.PDF


ขอขอบคุณ: www.ratchakitcha.soc.go.th